SPLOŠNI POGOJI

1. Uvodno
Organizator nagradne igre je Boomerang Media, marketing in raziskave, d.o.o., Vojkova cesta 63, 1000 Ljubljana.

Objavljeni splošni pogoji veljajo za nagradno igro aplikacije Boomerang.

Koncept Boomerang nagradne igre je avtorsko zaščiten.

Organizator zagotovi nagrade ter izvede nagradno žrebanje na strežniku aplikacije Boomerang.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani. 


2. Opis nagradnega kviza
Uporabnik izpolni svoje podatke, ki so navedeni v nadaljevanju ter izbere področja zanimanja in prejema le oglase ali ankete, primerne temu. Po vsaki pravilno ogledani in/ali izpolnjeni vsebini je uporabnik nagrajen z boomerangom.
Boomerang predstavlja vstopnico v nagradni žreb. 
Vsak teden izžrebamo nagrajence, kateri so nagrajeni z denarno nagrado.

3. Osnovni pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo zgolj rezidenti Republike Slovenije s slovensko davčno številko in veljavnim transakcijskim računom, ki so dopolnili 18 let. Sodelujoči, ki so mlajši od 18 let ali so omejeno poslovno sposobni, potrebujejo za sodelovanje v nagradni igri in za prevzem nagrade dovoljenje staršev ali zakonitih zastopnikov in so dolžni v primeru dvoma predložiti dovoljenje oz. soglasje organizatorju v pisni obliki. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s splošnimi pogoji.
K nagradni igri lahko pristopijo registrirani uporabniki mobilne aplikacije ali spletne strani. Obiskovalec se na aplikaciji ali spletni strani registrira tako, da v postopku registracije izpolni svoje ime, priimek, geslo, kraj bivanja, status in spol, svojo identiteto pa potrdi z veljavnim elektronskim naslovom. Z ustvarjanjem uporabniškega računa uporabnik potrjuje, da je prebral splošne pogoje in se z njimi strinja ter, da dovoljuje uporabo osebnih podatkov kot je določeno s temi splošnimi pogoji. Prijava in uporaba aplikacije in spletne strani sta brezplačna.
Sodelovanje v nagradni igri je brezplačno in ni pogojeno z nakupom aplikacije ali izdelkov oziroma storitev, katere vsebine se pojavljajo v aplikaciji Boomerang.
Udeleženci nagradne igre sami krijejo vse stroške sodelovanja v nagradni igri. Med stroške sodelovanja se med drugim uvrščajo:
• strošek dostopa do interneta
• strošek prenosa podatkov z interneta
• stroški povezani s prevzemom nagrade

4. Žreb
Žrebanje nagrad bo potekalo na tedenski ravni, na dan naveden v aplikaciji. Žreb bo izveden računalniško in nagrajenci bodo izžrebani izmed vseh uporabnikov, ki so od prejšnjega žreba pridobili vsaj en boomerang – rešili vsaj eno anketo.
Žreb nagradne igre je dokončen. Pritožba nanj ni mogoča.
Žrebanja se bodo izvajala do prenehanja nagradne igre, ki bo objavljeno na spletni strani www.boomerang-media.si.

5. Nagrade
Upravičeni do nagrade so uporabniki, ki so izžrebani v računalniškem žrebu.
Posamezni udeleženec nagradne igre lahko prejme le eno izmed nagrad. Če je udeleženec izžreban dvakrat ali večkrat, prejme le višjo nagrado.
Nagrade niso zamenljive ali prenosljive na tretje osebe.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

6. Prevzem nagrade
Za prevzem nagrade mora nagrajenec predložiti naslednje osebne podatke: točen naslov stalnega bivališča, davčno številko in številko transakcijskega računa.
Nagrajencem posredujemo provizorične čeke z njihovim imenom in navedenim zneskom. Za prevzem nagrade morajo nagrajenci posneti sliko s prejetim čekom in nam jo posredovati na info@boomerang-media.si ali preko zasebnega sporočila na Facebook stran Boomerang mobile. S sodelovanjem v nagradni igri nam uporabnik dovoljuje, da to sliko uporabimo v promocijske namene na družbenih omrežjih.
Če nagrajenec v 15 dneh po datumu poslanega poziva ne predloži potrebnih podatkov, izgubi pravico do nagrade brez pravice do kakršnegakoli nadomestila.
Udeleženec izgubi pravico do nagrade, če organizator ugotovi, da:
• udeleženec ni izpolnjeval pogojev sodelovanja;
• je udeleženec kršil pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri;
• udeleženec ne želi izpolniti obveznosti v skladu s temi pogoji ali posebnimi pogoji objavljenimi na Spletni strani in/ali Facebook Profilu ali jih ni izpolnil pravočasno;
• v primeru prijav: če je prijava na kakršenkoli način neustrezna.
V primeru, ko udeleženec izgubi pravico do nagrade, organizator presodi, ali bo nagrado podelil komu drugemu ali ne.
Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika najkasneje do prevzema nagrade.

7. Obveščanje nagrajencev
Nagrajenec bo obvestilo o nagradi prejel preko aplikacije v pojavnem okencu ali/in na svoj elektronski naslov, ki ga je posredoval ob registraciji v aplikacijo.
S sodelovanjem v posamezni nagradni igri udeleženec soglaša, da ga v primeru izžrebanja organizator uvrsti na seznam “Pretekli dobitki” v aplikaciji z imenom in prvo črko priimka.
Udeleženec je kot nagrajenec upravičen do prevzema nagrade, ko ga o nagradi v dogovorjenem roku obvesti organizator oziroma administrator spletne strani ali aplikacije. Prevzem se izvaja preko nakazila na vaš transakcijski račun.
Organizator je dolžan nagrajenca obvestiti o prejemu nagrade v roku 5 dni od opravljenega žreba in mu omogoči prevzem nagrade v 15 dneh, ko prejme vse zahtevane podatke, ki so navedeni v nadaljevanju.
Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre.

8. Varovanje informacij in osebnih podatkov
Organizator Boomerang Media, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.
Brez izrecne privolitve udeležencev posamezne nagradne igre osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval tretji osebi ali jih uporabil v druge namene, kot izključno za potrebe uspešne celostne izvedbe nagradne igre. V primeru, ko organizator nagradno igro organizira skupaj s so-organizatorjem, bo ta so-organizatorju posredoval le seznam nagrajencev.
Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na spletnih straneh, do katerih vodijo določene povezave na spletnih straneh ali aplikaciji organizatorja, niti ne prevzema odgovornosti za morebitne napake, ki se lahko pojavijo ob posredovanju napačnih ali lažnih podatkov s strani udeležencev nagradne igre.
Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre trženjskih raziskav v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07). Vaše osebne podatke in vse podatke zbrane z obrazcem za registracijo ščitimo pred razkritjem in tudi če sodelujete v naših raziskavah, ostane vaša identiteta anonimna.
Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:
• elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri ter s tem povezanih sporočil, potrditev elektronskega naslova, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
• ime, priimek, spol, datum rojstva (opcijsko) in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, trženjske segmentacije, trženskih raziskav, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
• Naslov, številka transakcijskega računa in davčna številka (za potrebe izplačanja nagrade in poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)
V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.
Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki prenehajo uporabljati. Rok hrambe osebnih podatkov je do preklica podjetja Boomerang Media d.o.o..
Osebni podatki se zbirajo za namen segmentacije s strani naših naročnikov v namene marketinga in raziskav. Glede na svoje osebne podatke uporabniki lahko dobivajo prilagojene vsebine.
Udeleženci nagradne igre hkrati s Pogoji nagradne igre sprejemajo tudi pogoje in pravila Facebook skupnosti. Organizator ne prevzema odgovornosti za karšnekoli posledice nastale kot rezultat objave prispevkov na Facebook Profilu.

9. Splošno
Organizator si pridržuje pravico, da sodelujočim, ki kršijo splošne pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi ali na kakšen drug način onemogočajo potek nagradne igre ali poskušajo nedopustno vplivati na potek nagradne igre ali žreb, onemogoči nadaljnje sodelovanje v nagradni igri in uporabo aplikacije. Udeleženec se s splošnimi pogoji posebej zavezuje, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov, ki bi motili, onesposobili, ali na kakršen koli način škodovali izvedbi nagradne igre aplikaciji ali organizatorju nagradne igre in za to odškodninsko in kazensko odgovarja.
Organizator ne prevzema odgovornosti za nepravilno delovanje aplikacije in poteka nagradne igre ter žrebanja v primeru:
• izpada telekomunikacijskega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj
• izrednih razmer – potresi, poplave, vojne in podobno
Organizator si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb pogojev nagrade igre, če tako zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.
O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence sproti obveščal z objavami na spletni strani in/ali Facebook profilu in/ali aplikaciji.
Vprašanja o zaupnosti in uporabi vaših osebnih podatkov oziroma željo po dodatnih informacijah v zvezi z nagradno igro ali aplikacijo naslovite na elektronski naslov: info@boomerang-media.si.

Splošni pogoji veljajo od 1. 12. 2015, Boomerang media, d.o.o.